LAATSTE NIEUWS


Corona-ouderschapsverlof

Ondernemers Actief - Corona-ouderschapsverlof

Op 2 mei 2020 keurde de Ministerraad de invoering goed van een bijzonder type ouderschapsverlof: het corona-ouderschapsverlof. Dit tijdelijke verlofstelsel moet ouders toelaten om in de maanden mei en juni hun werk en de zorg voor de kinderen beter te kunnen combineren. Aangezien het Ministerieel besluit naar alle waarschijnlijkheid pas rond 12 mei in het Belgisch Staatsblad zal verschijnen is deze nieuwsbrief gebaseerd op de informatie die de RVA heeft bekendgemaakt en wat de Minister van Werk heeft meegedeeld in de pers.  

Modaliteiten

Werknemers kunnen, mits voorafgaand akkoord van hun werkgever, in de maanden mei en juni 2020 hun arbeidsprestaties verminderen om te zorgen voor een kind jonger dan 12 jaar. Het corona-ouderschapsverlof is met andere woorden geen recht voor de werknemer.

Het corona-ouderschapsverlof kan in de volgende vormen opgenomen worden:

·         Werknemers die voltijds werken kunnen hun prestaties verminderen met 1/5e of 1/2e

·         Werknemers die minstens 75% van een voltijds rooster werken kunnen een halftijdse onderbreking vragen

De werknemer kan het ouderschapsverlof meteen voor de hele periode aanvragen, ofwel per maand of per week.

Werknemers die momenteel reeds gebruik maken van het gewone regime van ouderschapsverlof kunnen hun lopend verlof omzetten in coronaverlof of hun lopend verlof tijdelijk schorsen en coronaverlof aanvragen. De opname van corona-ouderschapsverlof heeft geen impact op de periode waarvoor het gewone ouderschapsverlof kan opgenomen worden. Het komt met andere woorden bovenop het bestaande ouderschapsverlof.

Voorwaarden

1.     De werknemer dient minstens een maand in dienst te zijn bij de werkgever.

2.     Het verlof kan opgenomen worden door alle ouders (ook pleegouders) die minstens één kind hebben jonger dan 12 jaar (jonger dan 21 jaar in geval van een handicap) op het moment van de aanvraag.

3.     Het corona-ouderschapsverlof wordt opgenomen tussen 1 mei en 30 juni 2020.

Aanvraagprocedure

De werknemer dient 3 werkdagen voor de gewenste start van het corona-ouderschapsverlof een schriftelijke aanvraag in bij de werkgever. Er zijn geen formaliteiten verbonden aan het geschrift, dus een aanvraag per e-mail is mogelijk. Binnen de 6 werkdagen en in ieder geval voor de gewenste startdatum van het verlof, dient de werkgever zijn beslissing over het coronaverlof aan de werknemer mee te delen. Partijen kunnen ook een kortere termijn overeenkomen.

Na de goedkeuring door de werkgever kan de werknemer zijn/haar aanvraag (elektronisch) indienen bij de RVA.

! Aangezien de wetgeving over het corona-ouderschapsverlof nog niet werd gepubliceerd, is het op dit moment nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen bij de RVA.
Werkgever en werknemer kunnen volgens de Minister van Werk en volgens de RVA echter wel al een akkoord sluiten over het coronaverlof en dit verlof laten ingaan, daar de wetgeving een retroactieve werking zou hebben vanaf 1 mei 2020.